ป้ายบังคับ (MANDATORY SIGNS)

Mandatory Sign หรือป้ายบังคับความปลอดภัยจะแทนสัญลักษณ์ด้วยสีฟ้า เพื่อสื่อความหมายว่าป้ายนี้เป็นป้ายบังคับให้ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม และจะมีข้อความสีขาวเป็นข้อความในป้ายบังคับความปลอดภัยนั้นๆ ป้ายบังคับความปลอดภัยเหล่านี้ สามารถทำได้จากวัสดุหลายประเภท และมีหลายขนาด

M01
M01-2
M02
M02-2
M02-3
M03
M03-2
M04
M05
M05-2
M06
M06-2
M07
M07-2
M07-3
M08
M08-2
M08-3
M08-4
M09
M09-2
M09-3
M10
M11
M11-2
M12
M12-3
M12-4
M13
M13-2
M13-3
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M20-2
M21
M21-2
M22
M22-2
M22-2
M22-3
M22-4
M22-5
M23
M24
M25
M26
M26-2
M27
M27-2
M28
M29
M31
M32
M32-2
M33
M33-2
M34
M34-2
M35
M35-2
M36
M38
M40
M41
M41-2
M42
M45

ป้ายแนวนอนขนาด 15 x 40 เซ็นติเมตร