สีของป้ายความปลอดภัย: การสื่อสารที่ชัดเจนในทุกสถานการณ์

1. สีแดง: ป้ายห้าม

สีแดงในป้ายความปลอดภัยหมายถึงความเสี่ยงและความต้องห้าม ป้ายที่ใช้สีแดงมักแสดงถึงการห้ามทำบางสิ่งหรือการเข้าถึงบริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามเข้า, ป้ายห้ามสูบบุหรี่, หรือป้ายห้ามจอดรถ (ISO 7010:2019)

2. สีเหลือง: ป้ายเตือน

สีเหลืองในป้ายความปลอดภัยมักใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงความเฝ้าระวังหรือความระมัดระวัง ป้ายเตือนช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมักประกอบด้วยสัญลักษณ์และข้อความที่เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง เช่น ป้ายเตือนลงจากรถไฟ, ป้ายเตือนเครื่องไฟฟ้า, หรือป้ายเตือนของเสีย (ISO 3864-2:2016)

3. สีน้ำเงิน: ป้ายข้อมูล

สีน้ำเงินในป้ายความปลอดภัยแสดงถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น คำแนะนำ, กฎระเบียบ, หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานหรือใช้สิ่งของ ตัวอย่างเช่น ป้ายแจ้งสถานที่อาวุโส, ป้ายบอกทาง, หรือป้ายแจ้งวิธีใช้ (ISO 7010:2019)

4. สีเขียว: ป้ายชีวิตและอนุญาต

สีเขียวใช้ในป้ายความปลอดภัยเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยและการอนุญาต เช่น ป้ายที่แสดงให้ทราบถึงทางออกหรือทางออกในกรณีฉุกเฉิน, ป้ายบอกทางเข้า, หรือป้ายที่แจ้งให้ทราบว่าการทำบางสิ่งได้รับอนุญาต (ISO 7010:2019)

5. สีส้ม: ป้ายคำเตือน

สีส้มในป้ายความปลอดภัยมักใช้เพื่อเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ป้ายที่ใช้สีส้มอาจแสดงถึงการเฝ้าระวัง, การใส่อุปกรณ์ป้องกัน, หรือบริเวณที่มีการก่อกวน เช่น ป้ายคำเตือนใส่หมวกกันน็อค, ป้ายคำเตือนเขตอันตราย, หรือป้ายคำเตือนให้ระวังเครื่องจักร (ISO 3864-2:2016)

ป้ายห้าม

ป้ายห้ามสูบบุหรี่
ป้ายห้ามสูบบุหรี่

ป้ายบังคับ

ป้ายต้องสวมหน้ากาก
ป้ายสวมหน้ากาก

ป้ายเตือน

ป้ายระวังรถยก
ป้ายระวังรถยก

ป้ายสภาวะปลอดภัย

ป้ายล้างตาฉุกเฉิน
ป้ายล้างตาฉุกเฉิน