ป้ายห้าม (PROHIBITION SIGNS)

ป้ายห้าม (PROHIBITION SIGNS) จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสีแดง เพื่อสื่อความหมายว่าป้ายนี้ห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อความในป้าย เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตราย โดยจะมีข้อความสีดำเป็นข้อความในป้ายเพื่ออธิบายถึงข้อห้ามและความหมายของป้าย ป้ายห้ามเหล่านี้ สามารถทำได้จากวัสดุหลายประเภท และมีหลายขนาด
เครื่องหมายห้ามเป็นวงกลมสีแดงคาดเส้นผ่านศูนย์กลางสีแดงพื้นสีขาวมีรูปภาพห้ามสีดำอยู่ตรงกลางวงกลม เพื่อป้องกันอุบัติภัย เป็นการจูงใจในการร่วมมือและแข่งขันกันลดอุบัติเหตุ

P01
P02
P02-2
P02-3
P03
P03-2
P03-3
P03-4
P03-5
P04
P05
P06
P07
P08
P08-2
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P18-2
P19
P20
P21
P21-2
P22
P23
P23-2
P23-3
P23-4
P23-5
P24
P25
P26
P26-2
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P35
P36
P37
P38-2
P39
P40
P41
P42

ป้ายห้ามแบบแนวนอน ขนาด 15 x 40 เซ็นติเมตร